Đang xử lý

Toru Hirata

Toru Hirata là Giáo sư của Trường Kinh tế học và Trường Sau đại học về Nghiên cứu con người và môi trường xã hội thuộc Đại học Kanazawa. Ông nghiên cứu trong lĩnh vực Quản lý tri thức liên quan đến chiến lược tài sản trí tuệ và công nghệ.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

  • Quản trị dựa vào tri thức, Nxb Thời đại & DT Books, 2011

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận