Đang xử lý

Mike Losey

( 0 )

Là Chủ tịch của MikeLosey.com và cựu Chủ tịch của Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực (Society for Human Resource Management) và Liên hiệp các Hiệp hội Quản lý Nhân sự Thế giới (World Federation of Personnel Management Associations).

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận