Đang xử lý

Thích Phước Ân

Thượng tọa Thích Phước Ân hiện trụ trì tại Quán Âm Sơn Đạo Tràng, Auckland, New Zealand.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận