Đang xử lý

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ

( 0 )

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (tiếng Anh: United States Department of Commerce) là một bộ của chính phủ liên bang Hoa Kỳ đặc trách về việc làm thăng tiến sự phát triển kinh tế. Ban đầu bộ được thành lập với tên gọi là Bộ Thương mại và Lao động Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 2 năm 1903. Dần dần nó được đổi tên thành Bộ Thương mại vào ngày 4 tháng 3 năm 1913 trong khi đó các văn phòng và cục đặc trách về lao động được thuyên chuyển sang Bộ Lao đông mới thành lập.

Sứ mệnh của Bộ là "làm thăng tiến tạo việc làm và cải thiện tiêu chuẩn sống cho tất cả người Mỹ qua việc thiết lập một cơ sở hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tính cạnh tranh kỹ thuật, và phát triển bền bỉ."

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận