Đang xử lý

Sylvia Boorstein

( 0 )

Sylvia Boorstein vừa là một bác sĩ tâm lý học vừa là một vị giáo thọ (dharma teacher) Phật giáo. Bà là một trong những vị giáo thọ, cùng với Jack Kornfield, sáng lập ra Trung tâm Thiền tập Spirit Rock ở tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Bà Sylvia có một lối dạy rất thực tiễn và cụ thể, với quan niệm rằng cuộc sống hằng ngày chính là thiền tập của chúng ta.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận