Đang xử lý

Shunryu Suzuki

( 0 )

Đại Sư Shunryu Susuki (1904-1971) là người sáng lập Trung tâm Thiền San Francisco và là một khuôn mặt chủ chốt trong việc truyền bá đạo Phật sang phương Tây. Những bài giảng của ông đã được in trong tập sách kinh điển Zen Mind, Beginner’s Mind và trong tập Branching Streams Flow in the Darkness: Zen Talks on the Sankodai.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận