Đang xử lý

Michael De Kretser

( 0 )

Michael De Kretser đã gắn bó với công việc PR trong suốt 35 năm - với 25 năm trong số đó là ở châu Á. Ông ấy cũng đồng thời là CEO của GO Communications Malaysia và là chủ tịch của GO Group với nhiều văn phòng đại diện ở Bangkok, Beijing, Cambodia, Colombo, Manila, Mumbai, Shanghai, Tokyo và Vientiane.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận