Đang xử lý

Nguyễn Duy Nhiên

( 0 )

Nguyễn Duy Nhiên, một tác giả trẻ, những tác phẩm và dịch phẩm của anh thường là những đề tài có liên quan đến phương pháp thiền tập trong hai truyền thống Vipassana và Zen. Trong những năm qua, những quyển sách thiền quán của anh đều có chung một chủ đề là đem sự thực tập chánh niệm áp dụng vào đời sống hằng ngày, như Ba Mươi Ngày Thiền Quán, Thiền Tâm Sơ Tâm, Kinh Nghiệm Thiền Quán, Nơi Ấy Cũng Là Bây Giờ và Ở Ðây, Thiền Quán Con Ðường Hạnh Phúc, Trái Tim Thiền Tập, Lời Kinh Xưa Buổi Sáng Này, Tứ Vô Lượng Tâm, và Hạnh Phúc Con Ðường Tu Học. Quyển "Ba Mươi Ngày Thiền Quán" đã được tái bản lần thứ hai trong vòng một năm, và hiện nay đã thấy được in lại và phổ biến tại Việt Nam.

Nguyễn Duy Nhiên đã được thầy Thích Tịnh Từ chứng minh là một vị cư sĩ giáo thọ (Dharma teacher). Trong nhiều năm qua, anh rất tích cực tham dự vào việc tổ chức những khóa tĩnh tu chánh niệm, cũng như hướng dẫn những buổi thuyết trình, pháp đàm trong các khóa tu.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận