Đang xử lý

Linda A. Hill

( 0 )

Linda A. Hill là giáo sư về Hành chính Kinh doanh thuộc trường kinh doanh Harvard, và là người phụ trách phát triển các nhà lãnh đạo mới và ứng xử trong tổ chức của chương trình MBA. Bà là tác giả của nhiều cuốn sách về quản lý như Becoming a Manager: Mastery of a New Identity, Power and Influenc Customized Course Module, và đồng tác giả cuốn Managing your career và Managing Teams.

Linda A. Hill đã nhận được học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Kinh doanh Harvard và bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ về Khoa học Hành vi tại trường Tổng hợp Chicago.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận