Đang xử lý

Nguyễn Đình Cung

( 0 )

Nguyễn Đình Cung là một tiến sĩ kinh tế. Khi viết cuốn sách, ông là Trưởng ban Chính sách Kinh tế vĩ mô – Viện nghiên cứu Kinh tế Trung ương, và hiện nay là Phó Viện trưởng. Ông có bằng cử nhân ngành Kinh tế thương mại trường Kinh tế Prague (Cộng hòa Czech), thạc sĩ ngành Kinh tế Phát triển ĐH Manchester (Anh), tiến sĩ ngành Kinh tế Phát triển của CIEM (Việt Nam). Ông là tác giả và đồng tác giả của nhiều cuốn sách viết về kinh tế đã được xuất bản.

Tác phẩm đã xuất bản

Thiết lập các chính sách kinh tế vĩ mô có hệ thống để thúc đẩy quá trình hiện đại hóa và công nghiệp hóa ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, 2002 Phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam, Nxb Thống kê, 2003 Mô hình quản lý doanh nghiệp nhà nước: những điểm mạnh, điểm yếu và những đề xuất thay đổi (2005) Công ty: vốn, quản lý & tranh chấp theo luật doanh nghiệp 2005, (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Bích), NXB Tri Thức, tháng 7/2009

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận