Đang xử lý

David P. Norton

( 0 )

Tiến sỹ Norton là người sáng lập và giám đốc của Palladium Group, một tổ chức chuyên nghiên cứu những hệ thống và tiến trình để nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh.

Cùng với Robert S. Kaplan, Norton đã hợp tác nghiên cứu trong một kế hoạch nâng cao hiệu quả kinh doanh của Học viện Nolan Norton từ năm 1990, và cùng tạo ra thẻ điểm cân bằng, một phương thức để liên kết những hành động hiện tại của một công ty với mục tiêu dài hạn của nó. Kaplan và Norton giới thiệu phương pháp của mình vào năm 1992, trong một bài báo đăng trên Harvard Business Review.

Phương pháp này được nhiều công ty áp dụng và cho thấy hiệu quả to lớn. Sau đó, David P. Norton & Robert S. Kaplan còn tiếp tục viết nhiều công trình để giải thích, mô tả và hướng dẫn ứng dụng mô hình quản trị này đến mọi người.

Tác phẩm tiêu biểu

 • The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance. Tạp chí Harvard Business Review, tháng 1-2, 1992.
 • Putting the Balanced Scorecard to Work. Tạp chí Harvard Business Review, tháng 9-10, 1993.
 • The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action, with David Norton. Harvard Business School Press, 1996, bản tiếng Việt: Thẻ điểm cân bằng: Biến chiến lược thành hành động, NXB Trẻ và DT Books ấn hành, 2013.
 • The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Harvard Business School Press, 2000.
 • Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes,. Harvard Business School Press, 2004, được dịch sang tiếng Việt với tựa đề Bản đồ chiến lược, NXB Trẻ và DT Books ấn hành, 2011.
 • Measuring the Strategic Readiness of Intangible Assets. Harvard Business Review, tháng 2, 2004.
 • Time-Driven Activity-Based Costing. Harvard Business Review, tháng 11, 2004.
 • The Office of Strategy Management. Harvard Business Review, tháng 10, 2005.
 • Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies, Harvard Business School Press, 2006.
 • How to Implement a New Strategy Without Disrupting Your Organization, Harvard Business Review, March 2006.
 • Execution Premium. Harvard Business School Press, 2008.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận