Đang xử lý

Tadeusz Dolega Mostowicz

( 0 )

Tadeusz Dolega Mostowicz (1898 – 1939) là nhà văn tài hoa của nền văn học cận đại Ba Lan. Hoạt động văn học trong cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy hấp dẫn và thành công của ông diễn ra trong thời kỳ 20 năm tồn tại và phát triển của nước Ba Lan tư sản, giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939), trong bối cảnh đất nước vừa giành lại được độc lập sau hàng thế kỉ bị các thế lực đế quốc chia cắt, bị xóa hẳn tên trên bản đồ thế giới. Thời kì phức tạp nhiều chao đảo với bao nỗi thăng trầm ở trong nước và trên thế giới ấy đã được T.Đôuenga Môxtôvich lấy làm bối cảnh cho các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông: Thầy Lang, Giáo sư Vintrurơ, Đường công danh của Nikôđem Đyzơma.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận