Đang xử lý

Kerry Gleeson

( 0 )

Tôi là Kerry Gleeson, Người nghiên cứu và sáng lập chương trình PEP. Trước năm 1983, tôi đã từng làm việc ở nhiều vị trí khác nhau như kinh doanh, tiếp thị và quản lý chiến lược... Sau đó, khi tôi và Jill – vợ tôi người Thủy Điển chuyển đến Stockholm sinh sống thì đến năm 1984, tôi đã xây dựng thành công chương trình “Nâng cao hiệu quả làm việc cá nhân” (Personal Efficiency Program - PEP).

Trong hơn 30 năm qua, PEP đã giúp đỡ rất nhiều cá nhân, tổ chức tối

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận